kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

1 / 2

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Moniecki
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 5 A
Miejscowość: Mońki
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 19-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Seweryna Jankowska
E-mail: przetargi.starostwo@monki.pl
Tel.: +48 857278825
Faks: +48 857278830 Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.monki.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Numer referencyjny: ASI.272.8.2020
II.1.2) Główny kod CPV
30200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Utworzenie
Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach" Etap II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia .
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: sjhm
2 / 2

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-070006
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2020/S 106-255995
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/05/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3 Dostawa wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Zamiast:
Okres w dniach: 30 Powinno być:
Okres w dniach: 70 Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5 Dostawa wyposażenia do pracowni maszyn i urządzeń rolniczych/pracowni pojazdów silnikowych Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Zamiast:
Okres w dniach: 30 Powinno być:
Okres w dniach:70
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Zamiast:
Data: 07/07/2020 Czas lokalny: 10:00 Powinno być:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Zamiast:
Powinno być:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:21 dnia 17.6.2020r.
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00