kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 01.02.2019 r. 
 
ASI.272.2.2019 
 
Starostwo Powiatowe: Dostawa paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.  
Adres strony internetowej (URL): www.monki.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.monki.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak  
www.monki.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osobiście  
Adres:  
Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r.  
Numer referencyjny: ASI.272.2.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sprzedaż nw. paliw do środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l 2/ Oleju napędowego ON, w ilości do 65 000 l. Olej napędowy ON i benzyna Pb 95 muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zmianami). 3/ Podane wielkości zapotrzebowania na poszczególne paliwa są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu. 4/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5/ Dostawy paliw będą odbywały się poprzez tankowanie pojazdów w punkcie poboru paliw.Wykonawca musi zapewnić pobór etyliny Pb95 i oleju napędowego ON na terenie miasta Mońki. Punkt poboru etyliny Pb 95 i oleju napędowego ON musi być czynny co najmniej od godz. 6:00 do godz. 16:00 w dni robocze. Dostawy etyliny Pb95 i oleju napędowego ON będą realizowane w punktach poboru paliw wskazanych przez Wykonawcę w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie etyliny Pb 95 i oleju napędowego ON każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw i w karcie paliwowej Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko użytkownika Wykonawca będzie wystawiać faktury zbiorcze za dokonane zakupy paliw z terminem płatności 30 dni. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego oraz nazwiska kierowcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu etyliny Pb 95 i oleju napędowego ON w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków: - wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia, - wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę tankowania, rodzaj produktu, ilość, cenę jednostkową, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty, wartość transakcji.  
 
II.5) Główny kod CPV: 09132100-4  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
09134100-8 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach: lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wymaganą prawem koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował punktem poboru paliw w m. Mońki czynnym co najmniej w dni robocze w godz. 600 - 1600 zaopatrzonym w paliwo będące przedmiotem zamówienia  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Wykonawca , w terminie 3 dni od dnia przekazania przez zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1/ formularzu oferty , 2/ dokument potwierdzający, że osoby podpisujące ofertę są uprawomocnione do takich czynności; 3/pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4/ Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów do oferty dołącza również pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego , zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena 100,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-02-12, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
PLN 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Sprzedaż etyliny bezołowiowej 95 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Etylina bezołowiowa 95 musi spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zmianami ). Szacunkowa wielkość zamówienia - do 7 000 l.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09132100-4,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Część nr: 2 Nazwa: Sprzedaż oleju napędowego ON 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Olej napędowy ON musi spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zmianami). Szacunkowa wielkość zamówienia - do 65 000 l.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134100-8,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508443-N-2019 z dnia 01.02.2019r. 
 
 
STAROSTA 
mgr Błażej Buńkowski 
 
 
 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:5 dnia 1.2.2019r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00