kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 30.11. 2018 r.
ASI.272.17.2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
UZASADNIENIE
Faktyczne: W przedmiotowym postepowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:
Oferta Nr 1 Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz kol. Zabłudów 5/2, 16-060 Zabłudów, cena ofertowa 277 370,40 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy,
Oferta Nr 2 Firma Handlowo - Usługowa MAG - BUD Piotr Lipski 19-200 Grajewo, ul. Nowo - Osiedle 11, 19-200 Grajewo , cena ofertowa 316 961,10 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy,
Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS-BUD Daniel Przestrzelski Brychy 20, 19-213 Radziłów , cena ofertowa 177 497,47 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.
Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego AS-BUD Daniel Przestrzelski została odrzucona na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, Wykonawca potwierdza, że za cenę zaoferowaną w ofercie nie będzie mógł prawidłowo wykonać przedmiotu zamówienia, co oznacza że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu ceny ważnych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 204 715,84 zł brutto. Po dokonaniu analizy możliwości finansowych Zamawiający stwierdził iż w chwili obecnej nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski
Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:15 dnia 30.11.2018r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00