kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 14.08.2018 r.
ASI.272.11.2018ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Numer ogłoszenia BZP: 590809-N - 2018, data zamieszczenia: 20.07.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu w dniu 14.08.2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162,00 m" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.
UZASADNIENIE
Faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m" do Zamawiającego , do godziny 10:00 do dnia 06.08.2018 r. nie wpłynęły oferty.
Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".


STAROSTA

mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:58 dnia 14.8.2018r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00