kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 25.05.2016 r.
ASI.272.6.2016
Mońki: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce -Jasionóweczka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce -Jasionóweczka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska o długości ok 1445 m, Nr 26 23 ul. Mickiewicza o długości ok. 765 m w Goniądzu i drogi Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka o długości ok 6 038,84 m w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 ul. Grodzieńska i Nr 2623 ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka i realizacja robót budowlanych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalo - Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Zamawiający na wykonany przedmiot zamówienia określa minimalny okres gwarancji 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. 4/ W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy , znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia , o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej , wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 5) Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia wykonawca będzie zobowiązany odwieźć na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
-
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 45.20.00.00-2, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
- Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Zadanie Nr 1 ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy ), Zadanie Nr 2 ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka - 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy ).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy i/lub projekt budowlano - wykonawczy w zakresie budowy i/lub przebudowy drogi klasy min. Z lub wyższej o długości min. 1 km w każdym zadaniu oraz załączą dowody , że wykonali te usługi należycie, b) wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty wykonali co najmniej 2 zamówienia o wartości każdego zamówienia nie niższej niż 1 500 000 zł brutto (słownie jeden milion pięćset tysięcy) polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi klasy Z lub wyższej z zakresem obejmującym wykonanie nawierzchni bitumicznej, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający wymaga , aby wykonawca wykazał, że dysponuje: a) min. jednym projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy i lub projekt budowlano - wykonawczy) w zakresie budowy i / lub przebudowy drogi klasy min. Z lub wyższej o długości min. 1 km w każdym zadaniu b) min. 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy - zamawiający wymaga aby wykonawca złożył oświadczenie, że osoby które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie zł: dwa miliony )
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Należy wykazać oraz złożyć poświadczenia dot. wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt III.1.2b/ SIWZ i sekcji III.3.2) ogłoszenia;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Należy wykazać oraz złożyć poświadczenie dot. wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt III.1.2a/ SIWZ i sekcji III.3.2) ogłoszenia;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
uzupełniony formularz ofertowy, zestawienie cenowe, zobowiązanie innych podmiotów w przypadku powoływania się na ich zasoby, niezbędne pełnomocnictwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
- 1. Cena - 95
- 2. Gwarancja - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień w zawartej umowie o zamówienie publiczne w okolicznościach: 1) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane tj. zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. B ustawy Prawo budowlane tj. uzgodniono możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie , zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 4) wystąpiła zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, która wynikła z okoliczności , których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy; b)wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną ; c) wystąpienia siły wyższej, d) nastąpiło przekroczenie przewidzianych prawem terminów trwania procedur administracyjnych. 5) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy. 6) w przypadku gdy w toku wykonywania Dokumentacji projektowej lub robót budowlanych stwierdzona zostanie niemożliwa do przewidzenia i niezależna od stron przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie umowy w sposób zakładany i określony w PFU dopuszcza się zmiany w stosunku do założeń określonych w PFU, 7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni się a określona wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno - prawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 8) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie realizowany z udziałem środków pochodzących ze Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ..
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie będzie polegało na : 1/ opracowaniu dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, 2/ uzyskania wymaganych uzgodnień oraz innych dokumentów, niezbędnych do wykonania robót budowlanych w zakresie Przebudowy dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska na na odcinku o długości ok. 1445 m i Nr 2623 B ul. Mickiewicza na odcinku o długości ok 765 m w Goniądzu,w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub w przypadku konieczności zajęcia pod inwestycje części działek przyległych do drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 3/ sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 4/ wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 45.20.00.00-2, 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2017.
- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Gwarancja - 5
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie będzie polegało na : 1/ opracowaniu dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, 2/ uzyskania wymaganych uzgodnień oraz innych dokumentów, niezbędnych do wykonania robót budowlanych w zakresie Przebudowy drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka o długości ok. 6 038,84 m, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub w przypadku konieczności zajęcia pod inwestycję części działek przyległych do drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 3/ sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 4/ wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 45.20.00.00-2, 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2018.
- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Gwarancja - 5

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 134514 - 2016 dnia 25.05.2016 r.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:20 dnia 25.5.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00