kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 11.04.2016 r.

ASI.272.5.2016
Mońki: wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą do prac w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą do prac w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie prac w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ koparka obrotowa 360o z łyżką skarpową hydraulicznie skosowaną i łyżką o pojemności co najmniej 0,8 m3 - 1 szt., 3/ samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton - 2 szt., 3.2.Zakres świadczonych prac będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną). 3.3. Podane w zał. I wielkości zapotrzebowania na prace sprzętowo - transportowe są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia szacunkowej wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od realnych potrzeb zamawiającego. 3.4.Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego usług. 3.5.Podana w ofercie cena jednostkowa będzie obejmować pełen zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności koszty pracy sprzętu wraz z kierowcą/operatorem, koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac każdorazowo wskazanych przez zamawiającego , oraz powrotu do siedziby wykonawcy, koszty napraw sprzętu, koszty przestoju z powodu awarii i inne. 3.6. Sprzęt wraz z operatorem/kierowcą oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 3.7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia : drogi powiatowe na terenie Powiatu Monieckiego. 3.8. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp;.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
-
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 45.52.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
- Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga aby wykonawca na czas realizacji zamówienia dysponował co najmniej następującym potencjałem technicznym: a) koparko - ładowarka o poj. łyżki 0,15 - 0,60 m3, w ilości 1 szt. (dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia), b) koparka obrotowa 360o o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3 w ilości 1 szt. (dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 2 zamówienia, c) samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton, w ilości 2 szt. (dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 3 zamówienia), Sprzęt, którym wykonawca będzie realizować zamówienie musi spełniać wymagania określone w punkcie 4 niniejszej specyfikacji.
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, zobowiązanie innych podmiotów w przypadku powoływania się na ich zasoby
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
- 1. Cena - 98
- 2. termin płatności - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotne zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy polegające na: - zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT; - dopuszczeniu zawarcia umów o podwykonawstwo, zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie prac koparko- ładowarką.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana ilość sprzętu - 1 szt. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 550 godz. Koparko - ładowarka powinna posiadać: - łyżkę przednią otwieraną o pojemności 0,15 - 0,60 m3, - widłak do rozładunku palet, - napęd na 4 koła, - skarpówkę o szer. 1,0 - 2,0 m, - łyżkę tylną wymienną o pojemności od 0,15 do 0,60 m3 i szerokości od 0,3 do 0,85 m, (możliwość wymiany łyżki na drodze)..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 98
o 2. termin płatności - 2
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie prac koparką obrotową 360o.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana ilość sprzętu - 1 szt, Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 200 godz. Koparka powinna posiadać: - łyżkę skarpową hydraulicznie skosowaną; - łyżkę o pojemności co najmniej 0,8 m3, - mechanizm obrotowy 360o.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 98
o 2. termin płatności - 2
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: świadczenie prac samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności powyżej 10 ton..
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana ilość sprzętu - 2 szt. - skrzyniowy z możliwością wyładunku w lewo, prawo, tył. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 600 godz. ogółem dla dwóch.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 98
o 2. termin płatności - 2

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 84208-2016 dnia 11.04.2016 r.


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:28 dnia 11.4.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00