kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 30. 11.2015 r.
ASI.272.18.2015
Mońki: Sukcesywna dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l 2/ Oleju napędowego ON, w ilości do 65 000 l. wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego o pojemności 5 000 l z układem dystrybucyjnym poboru paliwa. Olej napędowy ON i benzyna Pb 95 muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 3/ Olejów silnikowych: a/ olej do mieszanek paliwowych Orlen Oil 2T semisynthetic w ilości do 100 l lub równoważny, b/ olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła, podkrzesywarka), w ilości do 800 l lub równoważny. 4/ Podane wielkości zapotrzebowania na poszczególne asortymenty ( paliwa i oleje silnikowe) są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu. 5/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
-
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
- Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wymaganą prawem koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem ( dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia)
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć oświadczenie wg wzoru załącznik Nr 2 do SIWZ
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował punktem poboru paliw w m. Mońki czynnym co najmniej w dni robocze w godz. 6:00 - 16:00 zaopatrzonym w paliwo będące przedmiotem zamówienia (dotyczy Części 1 zamówienia).
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć oświadczenie wg wzoru załącznik Nr 2 do SIWZ
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć oświadczenie wg wzoru załącznik Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty
opis klasyfikacji oferowanych olejów silnikowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 3 zamówienia)
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotów trzecich w przypadku dysponowania przez Wykonawcę ich potencjałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzedaż etyliny bezołowiowej 95.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Etylina bezołowiowa 95 musi spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ). Szacunkowa wielkość zamówienia - do 7 000 l. Wykonawca musi zapewnić pobór etyliny Pb95 na terenie miasta Mońki. Punkt poboru etyliny Pb 95 musi być czynny co najmniej od godz. 6:00 do godz. 16:00 w dni robocze. Dostawy etyliny Pb95 będą realizowane w punktach poboru paliw wskazanych przez Wykonawcę w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie etyliny Pb 95 każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw i w karcie paliwowej Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko użytkownika Wykonawca będzie wystawiać faktury zbiorcze za dokonane zakupy paliw z terminem płatności 30 dni. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego oraz nazwiska kierowcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu etyliny Pb 95 w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków: - wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia, - wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę tankowania, rodzaj produktu, ilość, cenę jednostkową, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty, wartość transakcji..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy ON musi spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). Szacunkowa wielkość zamówienia - do 65 000 l. Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego. Wykonawca udostępni Zamawiającemu w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 5000 l. wyposażony w dystrybutor z układem pomiarowym poboru paliwa przeznaczony do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym. Zbiornik na olej napędowy musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113 r. poz. 1211 ze zmianami). Zamawiający wyznacza miejsce posadowienia zbiornika magazynowego na olej napędowy - siedzibę Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach tj. 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 52. Koszt dostawy, montażu i uruchomienia zbiornika magazynowego z układem dystrybucyjnym poboru paliwa ponosi wykonawca. Wykonawca dostarczy i uruchomi zbiornik magazynowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie obsługi zbiornika pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji. W okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zbiornika magazynowego w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ewentualne awarie zbiornika Wykonawca usuwać będzie na własny koszt w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia awarii przez zamawiającego. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie siedziby zamawiającego. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. Pojazd , którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia od zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo określając wielkość dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w godz. 7:00 - 13:00, każdorazowo w obecności pracownika Zamawiającego. Wykonawca na ustne lub pisemne życzenie zamawiającego będzie dostarczać aktualne świadectwo jakości określanej partii oleju napędowego. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania : w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowy tzw. ON zimowy..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa olejów silnikowych.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ olej do mieszanek paliwowych Orlen Oil 2T semisynthetic w ilości do 100 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API TC, - półsyntetyczny, do silników dwusuwowych. 2/ olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła, podkrzesywarka), w ilości do 800 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej SA, - klasa lepkości SAE przynajmniej 30, Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców jako przedmiotu dostawy olejów silnikowych równoważnych produktom wymienionym powyżej. Przez produkty równoważne należy rozumieć tylko takie , które odpowiadają wymienionym powyżej pod względem właściwości jakościowych. Zamawiający wymaga aby olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 dostarczano w opakowaniu o max. poj. 20 l, natomiast pozostały olej w opakowaniach o max poj. 5 l. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał oleje silnikowe sukcesywnie według zapotrzebowania zamawiającego do Starostwa Powiatowego w Mońkach Wydział Dróg 19-100 Mońki ul. Mickiewicza 52 , po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, faksem lub drogą elektroniczną przez zamawiającego minimum na 7 dni przed wymaganym terminem dostawy. Koszt transportu i rozładunku olejów silnikowych będzie ponosić wykonawca. W celu potwierdzenia , że oferowane oleje silnikowe spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji Wykonawca dołączy do oferty : - opis klasyfikacji oferowanych olejów silnikowych wg wzoru załącznik Nr 4 do SIWZ..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 323690-2015 z dnia 30.11 2015 r.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:23 dnia 30.11.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00