kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach

Adres: ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

tel./faks 85 716 25 44


Godziny pracy:
Poniedziałek – Czwartek 7.30 – 18.00

Piątek 7.30 – 16.00.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach: BARTNIK EWA

strona internetowa: www.pzppp.monki.pl

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mońkach, tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Rada Powiatu Monieckiego. Teren działania poradni obejmuje 7 gmin powiatu monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

W poradni zatrudnionych jest 4 psychologów, 3 pedagogów, 2 logopedów i lekarz konsultant.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 18:00 oraz w piątek w godzinach 7:30 – 16:00, z wyjątkiem przerwy urlopowej w okresie letnim.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mońkach funkcjonuje od 01.01.2016 r. utworzona na mocy Uchwały X/70/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2015 r. . Siedzibą poradni jest miasto Mońki, ul. Tysiąclecia 15.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach działa w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 ze zm.)

1) Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. poz. 1492 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, Poz. 1492),

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. (DZ U Nr 173 poz. 1072 z dn. 30 września 2008 r.) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

5) Konwencję Praw Dziecka.

Podstawowym celem działalności poradni jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Cel ten realizowany jest poprzez działalność diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczną.

Do zadań poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
- predyspozycji i uzdolnień,
- przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
- specyficznych trudności w uczeniu się;
2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
- szczególnie uzdolnionych,
- niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- z zaburzeniami komunikacji językowej,
- z chorobami przewlekłymi;
3) prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,
4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
12) wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Organami poradni są:
- Dyrektor poradni,
- Rada Pedagogiczna.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Kieruje działalnością poradni i reprezentuje na zewnątrz.
Pracownicy pedagogiczni poradni tworzą Radę Pedagogiczną. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.
Rada Pedagogiczna ma możliwość swobodnego podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz współdziałania mającego na celu właściwą realizację zadań poradni.

Wszelkie formy pomocy specjalistycznej udzielane są na wniosek rodziców. Są one dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia może zasięgać opinii innych specjalistów (lekarzy, nauczycieli, wychowawców). Podstawowe dokumenty wychodzące z poradni to orzeczenia i opinie.

Dokumentacja wpływająca do poradni jest chronologicznie rejestrowana w sekretariacie według kolejności zgłoszeń. Dyrektor poradni kieruje daną sprawę do właściwego specjalisty z powiadomieniem rodzica (opiekuna prawnego) o terminie diagnozy.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) w terminie 14 dni do Podlaskiego Kuratora Oświaty (za pośrednictwem Zespołu Orzekającego).

Poradnia prowadzi ewidencję dzieci badanych w postaci:
- wykazów alfabetycznych,
- rejestrów bieżących,
- rejestrów wydanych opinii

- rejestrów wydanych orzeczeń.
Archiwum stanowią karty indywidualne dzieci diagnozowanych w poradni, które zawierają pełną dokumentację oraz wyniki przeprowadzonych badań. Wyniki badań udostępniane są jedynie rodzicom diagnozowanego dziecka na ich pisemny wniosek.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00