kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

Adres: ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki

tel. centrala: 85 727 87 10, faks: 85 727 87 20

Godziny pracy: poniedziałek - w godz. 8 00 - 1600 , wtorek - piątek - w godz. 730 - 1530

Strona internetowa: www.pupmonki.pl

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Monkach - Józef Zbigniew Falkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Do podstawowych zadań urzędu pracy należą:

 • - opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • - pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • - udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy , a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 • - rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • - inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy ,
 • - inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
 • - inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
 • - inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz bezrobotnych, opracowywanie analiz i sprawozdań,
 • - inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników,
 • - współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia,
 • - współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,
 • - przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tyt. bezrobocia,
 • - wydawanie decyzji,
 • - realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE,
 • - realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami UE, a w szczególności świadczenie usług EURES.

Nowymi formami pomocy osobom bezrobotnym są m.in. stypendia dla bezrobotnych uczących się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studiujących, dodatki aktywizacyjne i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

W stosunku do wybranych grup bezrobotnych "będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy" mogą być stosowane instrumenty rynku pracy takie jak prace interwencyjne, roboty publiczne, staże i przygotowanie zawodowe.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00