kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Adres: Plac 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz

tel./faks 85 738 00 23

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - czwartek w godz. 8 00 - 1800 , piątek - w godz. 800 - 1600

Strona internetowa: www.mowgoniadz.pl

Dyrektor: Sławomir Antoni Moczydłowski

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" w Goniądzu został powołany w 1956 roku jako placówka resocjalizacyjna dla chłopców, od roku 1985 przebywają w nim dziewczęta. W 2012 roku ośrodek zmienił nazwę na Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej. Do placówki trafiają nieletnie dziewczęta w wieku 13-19 lat na mocy postanowień sądowych ze względu na nierealizowanie obowiązku szkolnego, demoralizację, drobne wykroczenia.

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu jest jedyną tego typu placówką w regionie północno - wschodniej Polski, w której przebywa 45 podopiecznych z terenu województwa podlaskiego i województw ościennych. Ośrodek zapewnia całodobową, pełną opiekę specjalistyczną oraz umożliwia ukończenie gimnazjum.

Głównym zadaniem Ośrodka i Gimnazjum jest prowadzenie wszechstronnych działań wychowawczych, edukacyjnych, terapii psychologicznej i pedagogicznej, pracy z rodziną, których efektem będzie readaptacja społeczna naszych podopiecznych oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki w ich środowisku lokalnym.

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej zapewnia dziewczętom odpowiednie warunki pobytu, nauki i kształtowania własnych zainteresowań. Pokazuje wychowankom, że mimo wcześniejszych trudności, problemów domowych, ciągłych niepowodzeń, odrzucania ze strony wielu osób i instytucji mogą ułożyć sobie normalne życie, założyć rodzinę, znaleźć pracę.

Zamiast adresu do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i punktu rejestracji bezrobotnych daje im pewien kapitał wiadomości, umiejętności i wiedzy, z którym łatwiej będzie im stanąć na początku nowej drogi życia. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu odpowiednich standardów pobytu, a także opracowanym nowatorskim programom wychowawczym, terapeutycznym, edukacyjnym.

Projekty są realizowane dzięki współpracy z fundacjami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: Fundacja Stefana Batorego, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Towarzystwo "Nasz Dom". Placówka prowadzi stałą ewaluację efektów realizowanych działań opiekuńczych i edukacyjnych, dzięki czemu możemy ciągle modyfikować i doskonalić swoją pracę. Dlatego też wysoki procent dziewcząt po opuszczeniu Ośrodka kontynuuje naukę, umie znaleźć się na rynku pracy. Efektem naszych działań jest również opublikowanie w czasopismach naukowych i popularno-naukowych ponad 50 artykułów opartych na analizie pracy opiekuńczej i dydaktycznej placówki.

Od roku 1998 rozpoczęto poprawę standardów opieki i pobytu podopiecznych. W placówce przeprowadzono pełną modernizację zaplecza kuchennego i sanitarnego, podłączono kanalizację do sieci miejskiej. Odnowiono świetlice, wymieniono większość mebli w pokojach. Na przełomie roku 2001/2002 odnowiono elewację budynku Ośrodka. Stopniowo jest zagospodarowywany teren okalający budynki. Wychowanki mają do dyspozycji w każdej grupie bardzo dobrze wyposażone aneksy kuchenne, sale do nauki oraz bibliotekę z pracownią komputerową ze stałym łączem internetowym. W Szkole odnowiono sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną, która została wyposażona w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i rekreacyjnych. Wyposażono drugą pracownię komputerową, która pozwoli na prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem środków multimedialnych. Stopniowo uzupełniane są braki w wyposażeniu w meble szkolne i zakupuje się pomoce dydaktyczne w klasopracowniach.

W ciągu ostatnich lat stopniowo rozszerzana jest oferta zajęć pozalekcyjnych, co jest możliwe dzięki pozyskiwaniu funduszy celowych przy współpracy z różnymi fundacjami, a także wsparciu Stowarzyszenia "Rodzina" - powołanego w 1999 roku przez pracowników placówki. W Ośrodku prowadzone są zajęcia muzyczne, komputerowe, zespół teatralny, a od 2001 roku wydawana lokalna gazetka. Ponadto działa wiele sekcji (plastyczna, sportowa, dekoratorska, prozdrowotna), w których każda z dziewcząt może rozwijać swoje zainteresowania. Wychowanki występowały na wielu uroczystościach gminnych i powiatowych, zdobywały wiele wyróżnień na forum województwa, co przy specyfice szkoły specjalnej jest dużym osiągnięciem. Dla dziewcząt z zaległościami szkolnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze. Wysoki poziom pracy jest osiągany dzięki bardzo dobrze przygotowanej kadrze, która ciągle podnosi i rozszerza swoje kwalifikacje. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z koniecznością stałego podnoszenia swoich kompetencji do pracy z młodzieżą Stowarzyszenie "Rodzina" organizuje na terenie placówki szkolenia i seminaria dla pracowników centrum oraz nauczycieli z terenu całego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00