kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Adres: Aleja Niepodległości 7, 19-100 Mońki


tel/faks: 85 7279333 / 85 7279242

policyjny telefon zaufania: 85 71-62-548

tel. alarmowy - 997, tel. z sieci komórkowej - 112


Strona internetowa: www.monki.policja.gov.pl

p.o. Komendant Powiatowy Policji w Mońkach: kom. Grzegorz Malinowski

Funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku. Do jej podstawowych zadań należą:

  • - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  • - kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

W 2003 roku utworzono posterunki Policji w Knyszynie, Goniądzu oraz Jaświłach. Stworzenie posterunków było spowodowane spłeczną potrzebą "zbliżenia" Policji do mieszkańców powiatu. Podstawowe zadania posterunków to: realizowanie zadań służby prewencyjnej, rozpoznawanie zagrożeń oraz ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, realizowanie zadań administracyjno-porządkowych, współdziałanie z samorządem terenowym.

Każdego roku sukcesywnie wzrasta wskaźnik wykrywalności przestępstw. Niestety na wzrost dynamiki przestępczości znaczący wpływ ma ilość zatrzymanych kierowców będących pod wpływem alkoholu, co powoduje w konsekwencji wzrost liczby wypadków i kolizji drogowych. Dużą rolę w zwalczaniu zaistniałych przestępstw oraz ograniczenia ich ilości spełniają dzielnicowi, którzy zobowiązani są do informowania społeczeństwa o sposobach sąsiedzkiej obrony przed przestępcami, sąsiedzkiej pomocy. Skuteczność pracy Policji to nie tylko stopień wykrywalności przestępstw ale również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu - np. przez przywrócenie pieszych patroli policyjnych, w tym również patroli z psami.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00